Loại khí đầu dò khí PS-7 Cosmos

Loại khí đầu dò khí PS-7 được liệt kê theo danh sách dưới đây:

Part numberMô tảLoại khíDải đoLDLCảnh báo 1Cảnh báo 2
CHS-7-F2K60PS-7 Acetic AcidCH3COOH0-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7-F2W40PS-7 AcetoneC3H600-5000 ppm500 ppm500 ppm1000 ppm
CHS-7-F2W60PS-7 AcetoneC3H600-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7-F2Z40-CH3CNPS-7 AcetonitrileCH3CN0-5000 ppm250 ppm500 ppm1000 ppm
CHS-7-C2F10-C2H2PS-7 AcetyleneC2H20-100% LEL5% LEL10% LEL20% LEL
CHS-7-F2F40-C2H2PS-7 AcetyleneC2H20-5000 ppm250 ppm500 ppm1000 ppm
CHS-7-F2F60-C2H2PS-7 AcetyleneC2H20-2000 ppm50 ppm200 ppm400 ppm
CDS-7-7BNH56PS-7 AmmoniaNH30-100 ppm5 ppm10 ppm20 ppm
CDS-7-07AH76PS-7 ArsineAsH30-0.25 ppm0.012 ppm0.025 ppm0.050 ppm
CHS-7F8Z90PS-7 BenzeneC6H60-200 ppm10 ppm20 ppm40 ppm
CHS-7-F2I40-C4H6PS-7 ButadieneC4H60-5000 ppm250 ppm500 ppm1000 ppm
CHS-7-F2Z60BAPS-7 Butyl AcetateC6H12O20-2000 ppm200 ppm500 ppm1000 ppm
CDS-07CO60PS-7 Carbon MonoxideCO0-250 ppm12 ppm25 ppm50 ppm
CDS-7-07CO56PS-7 Carbon MonoxideCO0-100 ppm5 ppm10 ppm20 ppm
CDS-7-7BCL16PS-7 ChlorineCl20-5 ppm0.25 ppm0.5 ppm1.0 ppm
CDS-7-7BCLK0PS-7 ChlorineCl20-1.5 ppm0.075 ppm0.20 ppm0.40 ppm
CDS-7BCL20PS-7 Chlorine(non-standard range)Cl20-10 ppm0.5 ppm1.0 ppm2.0 ppm
CDS-7-07CF00PS-7 Chlorine TrifluorideClF30-1 ppm0.05 ppm0.10 ppm0.20 ppm
CHS-7-F5R50-CBPS-7 ChlorobenzeneC6H5Cl0-500 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7-F5R60-CHClF2PS-7 Chlorodifluoromethane (R 22)CHClF20-2000 ppm100 ppm400 ppm800 ppm
CHS-7F5Z60-CHCl3PS-7 ChloroformCHCl30-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CDS-7-7BBH86PS-7 DiboraneB2H60-0.5 ppm0.025 ppm0.05 ppm0.10 ppm
CDS-7-7BDC36PS-7 DichlorosilaneSiH2CL20-25 ppm1.25 ppm2.5 ppm5.0 ppm
CHS-7-7J20R60-CH2F2PS-7 Difluoromethane (R 32)CH2F20-2000 ppm100 ppm200 ppm400p pm
CDS-7-7BDA40PS-7 Dimethylamine(CH3)2NH0-50 ppm2.5 ppm5.0 ppm10 ppm
CDS-7-7BDAQ0PS-7 Dimethylamine(CH3)2NH0-15 ppm0.75 ppm1.5 ppm3.0 ppm
CDS-7-7BDA30PS-7 Dimethylamine(CH3)2NH0-25 ppm1.25 ppm2.5 ppm5.0 ppm
CHS-7-F2Z40DiPS-7 1.4 DioxaneC4H8O20-5000 ppm250 ppm1,000 ppm2,000 ppm
CHS-7-F2Z60DiPS-7 1.4 DioxaneC4H8O20-2000 ppm100 ppm400 ppm800 ppm
CDS-07DS30PS-7 DisilaneSi2H60-25 ppm1.25 ppm2.5 ppm5.0 ppm
CDS-07DS10PS-7 DisilaneSi2H60-5 ppm0.25 ppm0.5 ppm1.0 ppm
CHS-7-F2Z40PS-7 Ethane(less interference to others)C2H60-5000 ppm25 ppm50 ppm100 ppm
CHS-7-F1Z40PS-7 Ethane(less interference to H2/IPA)C2H60-5000 ppm25 ppm50 ppm100 ppm
CHS-7-F22N40PS-7 EthanolC2H600-5000 ppm250 ppm500 ppm1000 ppm
CHS-7-F2N40TPS-7 Ethanol(w/Toluene correlation curve)C2H600-5000 ppm250 ppm500 ppm1000 ppm
CHS-7C2N10-C2H60PS-7 EthanolC2H600-100% LEL5% LEL10% LEL20% LEL
CHS-7-F9N50-C2H60PS-7 EthanolC2H600-500 ppm25 ppm50 ppm100 ppm
CHS-7-F2N60-C2H60PS-7 EthanolC2H600-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7-C2Z10-C2H4PS-7 EthyleneC2H40-100% LEL5% LEL10% LEL20% LEL
CHS-7-F2Z60-C2H4PS-7 EthyleneC2H40-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7-F2Z40EOPS-7 Ethylene Oxide (EO)CH2CH2O0-5000 ppm250 ppm500 ppm1000 ppm
CHS-7-F2Z60EOPS-7 Ethylene Oxide (EO)CH2CH2O0-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CDS-7-07F216PS-7 FluorineF20-5 ppm0.25 ppm0.5 ppm1.0 ppm
CDS-7-07F2MOPS-7 FluorineF20-3ppm0.15ppm0.3 ppm0.6 ppm
CHS-7-F9Z90-CH20PS-7 FormaldehydeCH200-200ppm10 ppm50 ppm100ppm
CHS-7-C2Z10PS-7 GasolineC8H180-100% LEL5% LEL10% LEL20% LEL
CHS-7-F2Z40GLPS-7 GasolineC8H215000 ppm250 ppm500 ppm1000 ppm
CHS-7-F2Z70GLPS-7 GasolineC8H191000 ppm50 ppm100 ppm200 ppm
CHS-7-F2Z60GLPS-7 GasolineC8H202000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CDS-7-07GH06PS-7 GermaneGeH40-1 ppm0.05 ppm0.10 ppm0.20 ppm
CHS-7-7J20Z60-C4F6PS-7 HexafluorobutadieneC4F60-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7-F2Z60-C6H14PS-7 n-HexaneC6H140-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7-F8Z90PS-7 n-HexaneC6H140-200 ppm10 ppm20 ppm40 ppm
CHS-7-C2Z10H-C6H14PS-7 HexaneC6H140-100% LEL5% LEL10%LEL20%LEL
CHS-7-F2EG0PS-7 Hydrogen (H2 specific)H20-10k ppm500 ppm1000 ppm2000 ppm
CHS-7F3E60PS-7 Hydrogen (H2 specific)H20-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7F3E70PS-7 Hydrogen (H2 specific)H20-1000 ppm50 ppm100 ppm200 ppm
CHS-7-C2E10-H2PS-7 Hydrogen (will not detect CH4)H20-100% LEL5% LEL10% LEL20% LEL
CDS-7-7BHB26PS-7 Hydrogen BromideHBr0-10 ppm0.5 ppm1.0 ppm2.0 ppm
CDS-7-7BHC36PS-7 Hydrogen ChlorideHCl0-25 ppmppmppmppm
CDS-7-7BHC26PS-7 Hydrogen ChlorideHCl0-10 ppmppmppmppm
CDS-7-7BHC16PS-7 Hydrogen ChlorideHCl0-5 ppmppmppmppm
CDS-7-7CHF26PS-7 Hydrogen FluorideHF0-10 ppm0.5 ppm1 ppm2 ppm
CDS-7-7CHFD6PS-7 Hydrogen FluorideHF0-2.5ppm0.12 ppm0.25 ppm0.50 ppm
CDS-7-7BSE76PS-7 Hydrogen SelenideH2Se0-250 ppb0.012 ppm0.025 ppm0.050 ppm
CDS-07HS40PS-7 Hydrogen SulfideH2S0-50 ppm2.5 ppm5.0 ppm10.0 ppm
CDS-7-07HS20PS-7 Hydrogen SulfideH2S0-10 ppm0.5ppm1 ppm2.0 ppm
CDS-7-07HS10PS-7 Hydrogen Sulfide(non-standard range)H2S0-5 ppm0.25 ppm0.5 ppm1.0 ppm
CHS-7-F2L40PS-7 Iso-butanei-C4H100-5000 ppm250 ppm500 ppm1000 ppm
CHS-7-F2L60PS-7 Iso-butanei-C4H100-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7-F2Z60IBPS-7 IsobutyleneCH2=C(CH3)20-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7-C2S10-IPAPS-7 Isopropyl alcohol (IPA)C3H800-100% LEL5% LEL20% LEL40% LEL
CHS-7-J20S40-IPAPS-7 Isopropyl alcohol (IPA)C3H8O0-5000 ppm250 ppm500 ppm1000 ppm
CHS-7F2S60PS-7 Isopropyl alcohol (IPA)C3H8O0-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7-C2A10PS-7 LPG (Iso-butane basis)i-C4H100-100% LEL5% LEL10% LEL20% LEL
CHS-7-F2A60PS-7 LPG (Iso-butane basis)i-C4H102000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7-C1C10-CH4PS-7 Methane General CombustibleCH40-100% LEL5% LEL10% LEL20% LEL
CHS-7F2C40PS-7 Methane General CombustibleCH40-5000 ppm250 ppm500 ppm1000 ppm
CHS-7F2C60PS-7 Methane General CombustibleCH40-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7F1C90PS-7 Methane Selective(will not detect H2)CH40-10k ppm500 ppm50 ppm100 ppm
CHS-7F1C70PS-7 Methane Selective(will not detect H2)CH40-1000 ppm50 ppm100 ppm200 ppm
CHS-7-C2M10-CH3OHPS-7 MethanolCH3OH0-100% LEL5% LEL10% LEL20% LEL
CHS-7-F2M40PS-7 MethanolCH3OH0-5000 ppm250 ppm500 ppm1000 ppm
CHS-7-7J20M60-CH3OHPS-7 MethanolCH3OH0-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7-F5Z60-CH3BRPS-7 Methyl BromideCH3Br0-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7-F5Z70-CH3CLPS-7 Methyl ChlorideCH3CL0-1000 ppm50 ppm100 ppm200 ppm
CHS-7-C2Q10-MEKPS-7 Methyl Ethyl Ketone (MEK)CH3C(O)CH2CH30-100% LEL5% LEL10% LEL20% LEL
CHS-7-J20Q60-MEKPS-7 Methyl Ethyl Ketone (MEK)CH3C(O)CH2CH30-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7-J20Q70-MEKPS-7 Methyl Ethyl Ketone (MEK)CH3C(O)CH2CH30-1000 ppm50 ppm100 ppm200 ppm
CHS-7-F5R90-CH3FPS-7 Methyl Fluoride (R41)CH3F0-3000 ppm300 ppm500 ppm1000 ppm
CHS-7-7J20R60-CH3FPS-7 Methyl Fluoride (R41)CH3F0-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7-F2Z60-NMPPS-7 Methyl Pyrolidinoner NMPC5H9NO0-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7F5Z60-CH2Cl2PS-7 Methylene ChlorideCH2Cl20-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7-F5Z70-CH2Cl2PS-7 Methylene ChlorideCH2Cl20-1000 ppm50 ppm100 ppm200 ppm
CDS-07NO50PS-7 Nitric OxideNO0-100 ppm0.5ppm1.0 ppm2.0 ppm
CDS-07NO20PS-7 Nitric OxideNO0-10 ppm0.5ppm1.0 ppm2.0 ppm
CDS-7BND20PS-7 Nitrogen DioxideNO20-10 ppm0.5ppm1.0 ppm2.0 ppm
CDS-7-7BNFR6-TFPS-7-03 Nitrogen TriflorideNF30-30 ppm1.5 ppm3 ppm6 ppm
CDS-7-7BNF56-TFPS-7-03 Nitrogen TriflorideNF30-100 ppm5 ppm10 ppm20 ppm
CDS-7-7BNF69PS-7-03 Nitrogen Trifloride(non-standard range)NF30-250 ppm12 ppm25 ppm50 ppm
CDS-7-7DNFR6-TFPS-7-07 Nitrogen TriflorideNF30-30 ppm1.5 ppm3 ppm6 ppm
CDS-7-7DNF56-TFPS-7-07 Nitrogen TriflorideNF30-100 ppm5 ppm10 ppm20 ppm
CDS-7-7DNF69PS-7-07 Nitrogen Trifloride(non-standard range)NF30-250 ppm12 ppm25 ppm50 ppm
CHS-7-F2Z60OC-C8H18PS-7 OctaneC8H180-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7-F2Z70OCPS-7 OctaneC8H180-1000 ppm50 ppm100 ppm200 ppm
COS-70XA0PS-7 OxygenO20-25% vol2 %vol19 %vol18 %vol
CDS-7-7BOZ06PS-7 OzoneO30-1ppm0.05 ppm0.10 ppm0.20 ppm
CHS-7-F2Z40PPS-7 PentaneC5H120-5000 ppm250 ppm500 ppm1000 ppm
CHS-7-F2Z60PPS-7 PentaneC5H120-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CDS-7-7BPH06PS-7 PhosphinePH30-1 ppm0.05 ppm0.10 ppm0.20 ppm
CDS-07PF20PS-7 Phosphorous TrifluoridePF30-10 ppm0.5 ppm1.0 ppm2.0 ppm
CHS-7-C2A10-LPGPS-7 Propane LPG (will not detect CH4)C3H80-100% LEL5% LEL10% LEL20% LEL
CHS-7-C2Z10-C3H6PS-7 PropyleneC3H60-100% LEL5% LEL10% LEL20% LEL
CHS-7-F2Z60-C3H6PS-7 PropyleneC3H60-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-C2Z10-PAPS-7 Propyl acetateC5H10O20-100% LEL10% LEL20% LEL40% LEL
CHS-7-F2Z60-PAPS-7 Propyl acetateC5H10O20-2000 ppm200 ppm500 ppm1000 ppm
CHS-7-F2Z40PGMEPS-7 Propylene glycol monomethyl ether (PGME)C4H10O20-5000 ppm250 ppm500 ppm1000 ppm
CHS-7-F2Z40PGMEAPS-7 Propylene glycol monomethyl ether acetate (PGMEA)C4H14O30-5000 ppm250 ppm500 ppm1000 ppm
CHS-7-F2Z60POPS-7 Propylene OxidePGMEA0-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CDS-7-7BSH36PS-7 SilaneSiH40-25 ppm1.25 ppm2.5 ppm5.0 ppm
CDS-7-7BSH16PS-7 SilaneSiH40-5 ppm0.25 ppm0.5 ppm1.0 ppm
CHS-7-F2Z60SPS-7 StyreneC8H80-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CDS-7-07SD30PS-7 Sulfur DioxideSO20-25 ppm1.25 ppm2.5 ppm5.0 ppm
CDS-7-07SD26PS-7 Sulfur DioxideSO20-10 ppm0.5 ppm1.0 ppm2.0 ppm
CHS-7-F2T60-C7H8PS-7 TouleneC7H80-2000ppm100ppm200ppm400ppm
CHS-7F5Z60-TLCPS-7 Trans LCTLC0-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7-F5Z70-TLCPS-7 Trans LCTLC0-1000 ppm100 ppm100 ppm200 ppm
CHS-7F5CHF3PS-7 Trifluoromethane (R23)CHF30-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm
CHS-7F5Z50-VCPS-7 Vinyl ChlorideH2CCHCl0-500 ppm25 ppm50 ppm100 ppm
CHS-7-C2V10PS-7 XyleneC6H4C2H60-100% LEL5% LEL10% LEL20% LEL
CHS-7-F2V60PS-7 XyleneC6H4C2H60-2000 ppm100 ppm200 ppm400 ppm

Một số loại khí không dùng cho thị trường Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung, vì vậy, quý khách hàng cần liên hệ hot line 0965070740 (Zalo) để tìm hiểu trước sản phẩm.

Thông số kỹ thuật thiết bị đo khí độc PS-7 Cosmos

Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh tại đây (Manual English Version)

Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt tại đây

ModelPS-7
Loại tiêu chuẩnVới một Pyrolyzer
Nguyên lý đoPin điện hóa,dây bán dẫn nhiệt,Pin GalvanicPyrolysis + pin điện hóa
Phương pháp lấy mẫuloại hấp thụ (Tốc độ lấy mẫu: 0.5L/min, tự động điều khiển)
Ống lấy mẫu*1Teflon – Đường kính ngoài: 6mm, Đường kính trong: 4mm, ống lấy mẫu: 0 – 20m
Hiển thị nồng độ4-số LCD (với đơn vị đo), 20 – thang đo
Hiển thị cảnh báoCảnh báo khí (cấp 1 và cấp 2)
– Cảnh báo: đèn LED đỏ nhấp nháy
LCD – ALARM1 cho cảnh báo cấp 1, ALARM1 và ALARM2 cho cảnh báo cấp 2
Cảnh báo lưu lượng dòng thấp
– Dấu hiệu tắc nghẽn: LCD – Dấu hiệu dòng chảy quay chậm
– Cảnh báo: Đèn LED vàng nhấp nháy
LCD –hiển thị dòng, Dấu hiệu dòng chảy dừng lại
Cảnh báo lỗi cảm biến/Cảnh báo cảm biến đầu vào không đúng
– Cảnh báo: Đèn LED màu vàng nhấp nháy
LCD – SENS. hiển thị
dây Pyrolyzer báo cảnh báo *2
– Cảnh báo: Đèn LED màu vàng nhấp nháy
LCD – CONV. hiển thị
Đầu ra– Tín hiệu đầu ra tương tự nồng độ khí: 4-20 mADC (chia sẻ với thiết bị đầu cuối nguồn điện)
– Kết nối cảnh báo khí ( Cấp 1st và 2nd): 1a không điện áp kết nối/Non-latching)
– Liên hệ báo động sự cố (Mở bộ thu/Non-latching)
Dây cáp sử dụng3C hoặc 4C cáp điều khiển được bảo vệ (φ8-11mm)  x 2
Nhiệt độ/ độ ẩm làm việc0 đến 40 °C (Không thay đổi đột ngột) 30 đến 85 %RH (Không sương)
Nguồn cấp24 VDC ±10%
Công suất tiêu thụXấp xỉ. 7W
Kích thướcW62 X H124 X D143 mm (Không bao gồm tùy chọn và phần nhô ra)
Khối lượngXấp xỉ. 1.0kg
Lắp đặtTreo tường
Chứng chỉCE, SEMI (Tiêu chuẩn vật liệu và thiết bị bán dẫn)

*1 Teflon được khuyến cáo sử dụng. Nhưng nó phụ thuộc vào điều kiện hoạt động khi khả năng hấp phụ khí cao, vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin. Các thông số kỹ thuật ở trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

*2 Chỉ sử dụng với model có pyrolyzer.

Danh sách khí đo loại khí đầu dò khí PS-7 (cảm biến)

Khí đoDải đoNguyên lý đo Model No.
SiH45 / 25ppmĐiện hóaCDS-7
PH31ppm
B2H6500ppb
AsH3250ppb
H2Se250ppb
Si2H625ppm
SiH2Cl225ppm
GeH41ppm
NH3100ppm
HF10ppm
PF310ppm
HCl5 / 25ppm
HBr10ppm
F25ppm
Cl25ppm
ClF31ppm
O31ppm
CO250ppm
H2S50ppm
NF3100ppmđiện hóa với
pyrolyzer
CCl4100ppm
H2500 / 1000ppmDây bán dẫn nhiệtCHS-7
O225vol%Pin GalvanicCOS-7

*Vui lòng liên hệ với đại diện của bạn cho các loại khí khác ngoài những loại được liệt kê. (SO2 NO NO2 CH3F C4F6…) loại khí đầu dò khí PS-7

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver:

Link Blog

Danh mục: Đo khí độc

Bài viết liên quan:

Máy đo nồng độ khí NO2 cầm tay XPS-7

Lưu ý khi lắp đặt đầu đo khí PS-7 Cosmos

Đầu cảm biến đo nồng độ khí R-41 CH3F

Lưu ý khi lựa chọn máy đo khí SO2 cầm tay

Lựa chọn máy đo khí NH3 trong không khí cầm tay

Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO nguy hiểm?

Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO2 nguy hiểm?

Nguy hiểm do rò rỉ khí Amoniac NH3

Máy đo khí O3 Ozon trong không khí

Máy đo khí F2 Flo trong không khí

Máy đo khí HF Hydro Florua trong không khí

Máy đo khí HCl Hydro Clrua trong không khí

Hệ thống đo và cảnh báo khí NO trong không khí

Hệ thống đo và cảnh báo khí NO2 trong không khí

Cảm biến bán dẫn đo nồng độ khí độc

Máy đo khí loại khí đầu dò khí PS-7 Clo Cl2 trong không khí

Vì sao cần máy đo khí Amoniac NH3?

Hệ thống cảnh báo phát hiện rò rỉ khí NH3

Styrene C8H8 là khí độc hay khí cháy – máy đo khí?

Benzene là khí độc hay khí cháy – máy đo khí?

Lỗi báo trên máy đo giám sát khí CO KS-7D

Máy đo khí Amoniac NH3 cầm tay XP-3160

Các ngành nghề cần dùng máy đo khí NH3 Amoniac

Các loại cảm biến trên máy đo khí độc.

Lựa chọn Hệ thống đo khí cố định

Vì sao cần hệ thống đo giám sát khí cố định?

Ưu điểm đầu đo dò khí độc PS-7 Cosmos

Chức năng ghi dữ liệu của máy đo khí cầm tay

Đo nồng độ khí độc vô cơ và hữu cơ

Những khí độc gây ô nhiễm không khí

Giấy hiệu chuẩn của thiết bị đo khí

Chức năng giữ đỉnh (peak) máy đo khí cầm tay

So sánh đầu đo khí CO KD-12D và KS-7D

Vì sao lại gọi khí độc NOx mà không gọi COx?

Hướng dẫn lựa chọn máy đo đơn khí

Lựa chọn vị trí lắp đặt đầu đo dò khí cố định

Lợi ích của hệ thống đo khí cố định

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí SiH4 Silane

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí NO2?

Lưu ý về hệ thống đo nhiều loại khí độc

6 bước để tìm đúng máy dò đo khí

Bỏ qua hiệu chuẩn máy đo khí thì sao?

Dùng máy đo khí cầm tay an toàn hiệu quả

Đưa máy đo khí lên ưu tiên hàng đầu.

Lựa chọn ống lấy mẫu máy đo khí sử dụng bơm

Nếu không dùng lọc cho máy đo khí thì sao?

So sánh máy đo khí gas XP-3160 và XP-3360II

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *