Cảnh báo TWA và STEL là gì?

Cảnh báo TWA và STEL là gì?

1. MÔ TẢ

Các máy đo khí đa chỉ tiêu đều có trong phần thông số kỹ thuật là cảnh báo TWA và STEL, cảnh báo này là gì, tại sao lại có nó, nó có ý nghĩa như thế nào?

Trọng số Thời gian Trung bình (TWA) – Giới hạn phơi nhiễm TWA là giới hạn cho việc phơi nhiễm trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 8 giờ hay một ca làm việc tiêu chuẩn.

Công thức tính: 

TWA = (C1.T1 + C2.T2 + … + CnTn)/(T1 + T2 + … + Tn)

Trong đó: C1 là giá trị nồng độ khí đo trong khoảng thời gian T1

                 C2 là giá trị nồng độ khí đo trong khoảng thời gian T2

…………

Ví dụ: Một nhân viên thực hiện làm sạch đường cống ngầm được giám sát về độ phơi nhiễm với khí H2S như sau:

Khoảng thời gian (stt)              Nồng độ (ppm)                 Thời gian (giờ)

            1                                      3                                         2

            2                                      4                                         4

            3                                      2                                         2

Vậy: TWA = (3 x 2 + 4 x 4 + 2 x 2)/ ( 2 + 4 + 2) = 1.5 ppm

Giới hạn Phơi nhiễm Ngắn hạn (STEL) – Giới hạn phơi nhiễm STEL là giới hạn về mức phơi nhiễm trung bình trong một khoảng thời gian ngắn hơn, thường là 15 phút. Những giới hạn này thường áp dụng cho các chất gây ra ảnh hưởng cấp tính (hoặc tác động nhanh) lên cơ thể người. Nhiều dung môi hữu cơ có cả giới hạn phơi nhiễm STEL và TWA.

Tương tự như TWA, STEL cũng được tính toán như trên nhưng lưu ý thời gian cho cả quá trình chỉ là 15 phút.

 

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver:

Link Blog

Ví dụ về giới hạn cảnh báo STEL và TWA cho một số chất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *