Thiết bị đo 5 loại khí PS500 GMI

Ứng dụng
– An toàn cá nhân trong không gian hạn chế – H2S / mối nguy hiểm O2 / CO
– Quy định chung về an toàn trong không gian hạn chế
– Vận chuyển – chung
– Vận chuyển – xông khói
– Các nhà máy bia – CO2 nguy hiểm
– Nhà máy đóng cửa
– Cho phép để làm việc hệ thống đường hầm …..