Máy đo khí Oxy và khí cháy XP-3118 Cosmos

  • Đo nồng độ khí Oxy trong không khí
  • Đo nồng độ khí cháy trong không khí

Ứng dụng:

  • Ngành dầu khí
  • Than
  • Xi măng
  • Điện tử

…………………

Danh mục: , , , , Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
my-o-kh-oxy-v-kh-chy-xp-3118-cosmos-my-o-kh-nht-bn