Máy đo khí H2S cầm tay XS-2200 Cosmos

  • sử dụng đo liên tục trong 5000 giờ
  • có lưu bộ nhớ và các phím chức năng