Cảm biến đo khí gas KD-5 series Cosmos

Cảm biến đo khí cháy loại khuếch tán KD-5A và KD-5B Cosmos

Xuất xứ: Cosmos

Quốc gia: Nhật Bản

Kiểu đo: Khuếch tán

Loại khí: Khí cháy (CNG, LPG, gas, CH4, i-C4H10 …)