Máy đo khí gas nồng độ thấp XP-3160 Cosmos

Các khí đo của máy: CH4, i-C4H10, C3H8, C2H5OH, H2, CO, C6H6, … (Tùy theo nhu cầu khách hàng)

– Thiết bị thích hợp để đo nồng độ khí cháy nổ từ 0 – 5000 ppm

– Thích hợp nhất để giám sát nguy cơ cháy nổ.