Máy thiết bị đo dò khí độc Ammonia NH3 Amoniac XP-3360II Cosmos

Máy thiết bị đo dò khí độc Ammonia NH3 Amoniac XP-3360II Cosmos

XP-3360II có đo được khí NH3 không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *